οικονομικά
στοιχεία

2020
Οικονομικές Καταστάσεις

2019
Οικονομικές Καταστάσεις

2018
Οικονομικές Καταστάσεις

2017
Οικονομικές Καταστάσεις

2016
Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις

2015
Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Απόσπασμα πρακτικού (Νο 109), της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου

2011

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2010

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2009

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου


Οικονομικά στοιχεία λοιπών εταιριών του ομίλου

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ